Permís patern

Els participants menors d’edat han de presentar una autorització signada pel pare, mare o tutor legal.